Wednesday, 23 May 2018

FOLIO TMK TAHUN 5

1.Lukis dan namakan 3 rangkaian berwayar dan tanpa wayar yang anda tahu. ( 6 markah)2. Tulis 5 peranti rangkaian komputer dan nyatakan fungsinya. ( 10 markah)3. Berikan 2 perkhidmatan internet yang anda tahu. (4 markah)4. Tulis langkah-langkah membuat carian dalam internet. ( 10 markah)

FOLIO TMK TAHUN 6

1. Bina satu carta alir yang menunjukkan langkah-langkah membasuh pakaian yang dilaksanakan oleh manusia dan mesin basuh ( 10 markah)2.Cadangkan fungsi tambahan dan nyatakan arahan tambahan yang perlu dibuat dalam atur cara komputer sebuah alat penimbang digital. ( 6 markah)3.Berikan maksud algoritma ? ( 2 markah)4. Berikan maksud Pseudokod ? ( 2 markah)5. Lukis 5 simbol , nama  dan kegunaan simbol dalam carta alir ? (10  markah)

FOLIO TMK TAHUN 4

1. Nyatakan 4 jenis komputer ( 4 markah)
 


2.Berikan 3 jenis perisian komputer dan fungsinya. ( 6 markah)3.Lukis dan nyatakan 3 jenis peranti input dan output. (6 markah)4. Lukis dan nyatakan 4 jenis peranti storan. (4 markah)5. Tulis langkah-langkah mengimbas komputer dengan menggunakan perisian antivirus. ( 10 markah)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...